За контакти:   0887632208   0885000441

Български

Общи Условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА РАБОТА СЪС САЙТА

Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия за използване преди да използвате сайта. Тези общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и Бизон-Инс ООД, с който получавате правото да използвате безплатно услугите на сайта за лични и нетърговски цели при спазване на условията по-долу. Чрез достъпа до (зареждането) на интернет страницата, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля не използвайте този сайт.
 

I. Основни понятия
По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:
"ПОТРЕБИТЕЛ" е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на сайта.

"УСЛУГА/И" на сайта включват:
- получаване на достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайта;
- възможност за участие чрез коментари в сайта;

- възможност за покупка на продукти през сайта;
- възможност за създаване и персонализация на потребителски профили посредством регистрация, която дава възможност за безплатен и пълен достъп до информационните ресурси на сайта;
- получаване на email бюлетини от регистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ на сайта.

"ПАРТНЬОР" е всяко лице, с което Бизон-Инс ООД се намира в договорни отношения, което има право да предоставя на регистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ на сайта допълнителна информация за предоставяни от ПАРТНЬОРA стоки и услуги.


II. Общи разпоредби 
Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като ПОТРЕБИТЕЛ на услугите на сайта и Бизон-Инс ООД.
Вие получавате правото да използвате услугите на сайта единствено за лични/нетърговски цели.


III. Авторски права
Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.
Всеки има право да цитира информация от сайта, като носи отговорността за нейната достоверност. При цитиране е задължително да се упомене източникът, придружен с хипер-връзка към неговия интернет адрес.

Всички елементи на съдържанието на уебсайта www.bizon-ins.com, включително дизайн, домейн име, търговска марка, софтуерни системи, софтуер като услуги, бази данни, текст, снимки, рисунки, графики, скици, промишлен дизайн и друга информация или елементи, представлявщи обект на интелектуална собственост по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права Закона за търговските марки и географските означения и Закона за промишления дизайн, са интелектуална собственост на Бизон-Инс ООД.
Всяко ползване, възпроизвеждане, промяна, публичен показ и други подобни действия на част или цялото авторско съдържание на уебсайтовете на Бизон-Инс ООД без изрично предварително писмено разрешение на Бизон-Инс ООД като носител на авторските права (който легитимира правата си върху съответния продукт по подходящ и общоприет начин) е забранено и се преследва по предвидения от приложимото национално и международно законодателство, уреждащо интелектуалната собственост ред.
Който и да е Потребител няма право да запаметява, копира или възпроизвежда сорс кода, части, елементи или материали от Уебсайта www.bizon-ins.com без изрично предварително писмено разрешение на Бизон-Инс ООД.
Включването на връзки към материали от сайта и електроните бюлетини във Ваша интернет страница се допуска само със съгласието на Бизон-Инс ООД. 
Използване на материали извън посочения смисъл, за захранването на бази данни, публикуване, размножаване, всяка форма на търговско използване, както и препредаването на трети лица без знанието и съгласието на Бизон-Инс ООД, е забранено.

 

IV. Конфиденциалност
 

(1) „ Бизон-Инс“ ООД, в качеството си на Администратор на лични данни предприема мерки за защита на личните данни на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (GDPR) и Закона за защита на личните данни.

(2) „Бизон-Инс“ ООД събира и обработва личните данни на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ във връзка с тяхната регистрация  на сайта, предоставянето на услуги и сключване на договори с дружеството на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679, и по-конкретно въз основа на следното: а/ Изрично получено съгласие от страна на ПОТРЕБИТЕЛ, като клиент; б/ Изпълнение на задълженията на „Бизон-Инс“ ООД по договор с ПОТРЕБИТЕЛ; в/ Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо „Бизон-Инс“ ООД; г/ За целите на легитимния интерес на „Бизон-Инс“ ООД.

(3) „Бизон-Инс“ ООД е публикувал информацията относно личните данни, които обработва и целите, за които те се обработват, както и цялата изискуема информация съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (GDPR) в „Политика за прозрачност“-Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни, достъпна на адрес „Политика за поверителност“ с която ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира с приемането на тези общи условия, че се е запознал и е съгласен.

Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до Бизон-Инс ООД на адрес: с. Копринка, общ. Казанлък, Стопански двор, Производствена база –Бизон – ИНС ООД
или e-mail: info@bizon-ins.com

 

V. Гаранции и отговорности
Бизон-Инс ООД чрез www.bizon-ins.com прави всичко възможно, за да поддържа продуктите, информацията за тях и техните цени точни и актуални, без да гарантираме абсолютна пълнота и точност на тази информация. Предоставяме услугите и информацията във вида, в който са, без гаранция за това, че ще бъдат непрекъснати във времето. 

Бизон-Инс ООД не носи отговорност за никакви вреди или пропуснати ползи, породени от или свързани по какъвто и да е начин с ползването или невъзможността за ползване на услугите www.bizon-ins.com.

Важат законите на българското право.


VI. Регистрация
Вие имате възможност да получите безплатен и пълен достъп до информационните ресурси на сайта. За целта е необходимо да се регистирате в сайта и да си създадете индивидуален потребителски профил.
При регистрацията си, Вие се задължавате да предоставяте пълна, вярна, истинска и точна информация. Бизон-Инс ООД си запазва правото да прецени дали да предостави профил/акаунт/ на потребителя.
Бизон-Инс ООД си запазва правото да отстрани потребителски профили, които по своя преценка счита за неприемливи, както и в случай, че има основателни съмнения за нарушаване на настоящите общи условия.
Бизон-Инс ООД си запазва правото да преустанови предоставянето на горепосочените безплатни услуги чрез публикуване на съобщение на сайта.


VII. Промени
Бизон-Инс  ООД си запазва правото да променя или допълва настоящите Общи условия едностранно, без да уведомява за това потребителя. Промените влизат в сила от момента на публикуването им. С потвърждаването на тези Общи условия потребителят-купувач декларира, че е запознат с правата си съгласно ЗЗП. Страните декларират, че в случай, че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да повлече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

Бизон-Инс ООД си запазва правото да променя цените на продуктите според пазарните условия и промени от страна на доставчиците на фирмата, без предварително уведомяване. Информацията в сайта може да съдържа технически неточности, сгрешени снимки, както и промяна в дизайна на продуктите, като за това Бизон-Инс ООД не носи отговорност и Потребителят е наясно с риска!  Бизон-Инс ООД се задължава при сигнал от Ваша страна да отстрани всички неточности възможно най-скоро!

За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.

Настоящите Общи условия могат да бъдат преразгледани и обновени по всяко време от страна на Бизон-Инс ООД. Ако продължите да ползвате сайта, Вие изрично се съгласявате с направените промени.

Всички права запазени!

© 2016 - 2023 Всички права запазени